Vol 14, No 1 (2013)

Table of Contents

Articles

Tri Yanto, Rifda Naufalin, Erminawati erminawati
  Jurnal Teknologi Pertanian, Vol 14, No 1 (2013),  pp.   
M. Suryono, Harijono harijono, Yunianta yunianta
  Jurnal Teknologi Pertanian, Vol 14, No 1 (2013),  pp.   
Rudiati Evi Masithoh, Budi Rahardjo, Lilik Sutiarso, Agus Harjoko
  Jurnal Teknologi Pertanian, Vol 14, No 1 (2013),  pp.   
Tri Yogo Wibowo, Bayu Rusmandana, Astuti astuti
  Jurnal Teknologi Pertanian, Vol 14, No 1 (2013),  pp.   
Dwi Retno Wulandari, Nurfitri Ekantari, Amir Husni
  Jurnal Teknologi Pertanian, Vol 14, No 1 (2013),  pp.   
Lia Oriana Nindita, Agustin Krisna Wardani
  Jurnal Teknologi Pertanian, Vol 14, No 1 (2013),  pp.   
Musthofa Lutfi, Wahyunanto Agung Nugroho, Ary Drajad Prasetyo
  Jurnal Teknologi Pertanian, Vol 14, No 1 (2013),  pp.   
Arie Febrianto Mulyadi, Ika Atsari Dewi, Panji Deoranto
  Jurnal Teknologi Pertanian, Vol 14, No 1 (2013),  pp.